W ramach projektu Szkoła młodych inżynierów uczniowie szkół podstawowych będą mieli darmowe zajęcia z robo informatyki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 POKL.

Regulamin projektu

REGULAMIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W RAMACH PROJEKTU: „SZKOŁA MŁODYCH INŻYNIERÓW”

§ 1 INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Bezpłatne zajęcia edukacyjne realizowane są w ramach projektu pt. „Szkoła młodych inżynierów”, który został nazwany „Fabryka Szans - Szkoła młodych inżynierów”.
2. Zajęcia są organizowane przez firmę KLS Partners Dariusz Kańtoch z siedzibą w Warszawie (02-793), przy ul. Raabego 7/8, – zwaną dalej Organizatorem.
3. Partnerem projektu jest gmina Góra Kalwaria, zwana dalej Partnerem.
4. Bezpłatne zajęcia edukacyjne przeprowadzane w ramach projektu zostaną zrealizowane w Szkole Podstawowej w Baniosze, w Zespole Szkół w Coniewie,  Szkole Podstawowej w Dobieszu oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii, dalej „Szkoły”.
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
6. Projekt trwać będzie od 1 września 2012r. do 30 grudnia 2013r.
7. W każdej ze Szkół zajęcia będą odbywać się niezależnie od zajęć w pozostałych Szkołach. W zajęciach przeprowadzanych w danej placówce mogą uczestniczyć tylko Uczniowie danej placówki.
8. Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach, muszą spełniać jednocześnie wszystkie wymienione poniżej warunki formalne:
•    muszą być mieszkańcami  woj. Mazowieckiego
•    muszą być pomiędzy 7 a 13 rokiem życia
•    muszą być uczniem Szkoły Podstawowej w :
o    Baniosze
o    lub w Zespole Szkół w Coniewie
o    lub Szkoły Podstawowej w Dobieszu
o    lub Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii
uczęszczającym w chwili przystąpienia do projektu do klasy z przedziału I-VI.


§ 2 REKRUTACJA

1.Ponieważ w zajęciach przeprowadzanych w danej placówce mogą Uczestniczyć jedynie uczniowie danej placówki, rekrutacja na zajęcia w każdej ze Szkół będzie odbywać się niezależnie.
2.Procedura rekrutacji składa się z następujących etapów:
a/ poprawnego wypełnienia zgłoszenia na zajęcia (wersja papierowa dostępna w sekretariacie każdej ze Szkół oraz dystrybuowana wraz z broszurami lub wersja on-line na stronie www projektu);
b/ złożenia osobiście w wyznaczonym terminie zgłoszenia na zajęcia w sekretariacie odpowiedniej dla kandydata Szkoły lub przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej projektu;
c/ weryfikacji wniosków aplikacyjnych przez komisję rekrutacyjną i wyłonienia listy rankingowej na podstawie punktacji. W każdej ze Szkół zostanie powołana osobna komisja rekrutacyjna;
d/ ogłoszenia listy uczestników projektu i listy rezerwowej na podstawie listy rankingowej ;
e/ podpisania przez opiekunów prawnych uczestników oświadczeń wyrażających zgodę na uczestnictwo w zajęciach oraz na przetwarzanie danych osobowych;
3. Kandydaci, przed złożeniem zgłoszenia na zajęcia, mają obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. Regulamin dostępny jest w siedzibie  Organizatora, w sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej www.smi.fabrykaszans.pl.
4. Rekrutacja na zajęcia będzie odbywać się na początku każdej edycji zajęć. Informacje o ruszającej rekrutacji oraz terminy rekrutacji będą ogłaszane przez Organizatora projektu na stronie internetowej projektu oraz będą upubliczniane w Szkołach.
5. Kandydaci na zajęcia zobowiązani są dostarczyć w terminie rekrutacji, o którym mowa w pkt. 4, zgłoszenie na zajęcia – decyduje data wpływu do sekretariatu Szkoły lub do Organizatora.
6. O zakwalifikowaniu się kandydata na zajęcia będzie decydować miejsce na liście rankingowej utworzonej przez komisję rekrutacyjną.
7. Powyższa komisja utworzy ranking kandydatów w oparciu o następujące kryteria:
a/ zgodność z kryterium obligatoryjnymi: pobieranie nauki w jednej ze Szkół;
b/ wartość kryterium pozycjonującego: słabe wyniki w nauce / trudności lokalizacyjne i komunikacyjne / ubóstwo / inne ważne przesłanki wskazane przez kadrę nauczycielską;
Każda komisja na podstawie listy rankingowej zakwalifikuje osoby do udziału w projekcie oraz utworzy listę rezerwową.
8. Kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach edukacyjnych przez Organizatora telefonicznie lub drogą elektroniczną.
9. Organizator nie będzie informował osób niezakwalifikowanych.
10. Kandydat zakwalifikowany lub jego opiekun prawny jest zobowiązany podpisać oświadczenie wyrażające zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, zgodę na przetwarzanie danych, oświadczenie o zgodności z grupą docelową oraz podać niezbędne informacje konieczne do realizacji projektu (formularz uczestnictwa), najpóźniej do pierwszych zajęć.
11. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana na zajęcia, nie zgłosi się w wyznaczonym terminie na podpisanie oświadczeń lub nie stawi się na pierwsze zajęcia bez zasadnego usprawiedliwienia, zostaje skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej (sporządzonej w trakcie rekrutacji), która złożyła kompletne dokumenty rekrutacyjne i zaakceptuje zaproponowane dla danej grupy terminy i godziny zajęć.
12. Sposób rekrutacji na obóz wakacyjny zostanie określony specjalnym regulaminem zajęć wakacyjnych.

§3 ORGANIZACJA KURSÓW

1. Liczba uczestników zajęć wynosi w sumie 298 osób (158 kobiet + 140 mężczyzn). W poszczególnych Szkołach wsparciem zostanie objęta następująca ilość osób:
•    w Górze Kalwarii - 154 uczniów (11 grup)
•    w Dobieszu -  30 uczniów (3 grupy)
•    w Baniosze - 54 uczniów (4 grupy)
•    w Coniewie - 20 uczniów (2 grupy)
•    wakacyjny obóz warsztatowy - 40 uczniów (K 19 i M 21)

2. Zajęcia odbywać się będą w 4 edycjach:
•    10.2012 - 01.2013 - I edycja zajęć;
•    02-06.2013 - II edycja;
•    07-08.2013 - III edycja;
•    09-12.2013 - IV edycja.

3. Kursanci będą mogli uczestniczyć w zajęciach tylko jednej grupy.
4. Zajęcia będą odbywały się w grupach od 10 do 14 osób.
5. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze po południu lub w weekendy – w zależności od preferencji i możliwości czasowych uczestników. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony po zakończeniu procesu rekrutacji.
6. Organizator nie zapewnia transportu uczestników na zajęcia.
7. Organizator czuwa nad bezpieczeństwem uczestników zajęć tylko i wyłącznie w czasie ich trwania na terenie Szkoły.
8. Zajęcia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
9. Organizator zapewnia materiały dydaktyczne dla Uczestników.
10. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić odbiór dodatkowych materiałów dydaktycznych. Materiały, które Uczestnik otrzyma, stają się jego własnością z chwilą ukończenia zajęć i zdobycia certyfikatu.
11. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
12. Ukończenie zajęć edukacyjnych jest potwierdzane wydawanym certyfikatem o jego ukończeniu.
13. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi najpóźniej w chwili złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
14. W przypadku skreślenia z listy uczestników, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów Organizatorowi w terminie 3 dni od daty skreślenia z listy.
15. Uczestnik obowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności w co najmniej 80% łącznej ilości godzin zajęć.
16. W przypadku nieobecności na zajęciach, spowodowanej wypadkami losowymi, Uczestnik obowiązany jest do samodzielnego zrealizowania materiału będącego przedmiotem opuszczonych zajęć.
17. Uczestnik obowiązany jest do udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres zdobytej wiedzy.
18. Uczestnik obowiązany jest do wypełnienia ankiety „miękkich rezultatów” oraz innych ankiet w trakcie trwania projektu.
19. Organizator oraz Szkoła zapewniają zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu.
20. Zajęcia będą przeprowadzane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby.
21. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2012r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
22. Wszelkich informacji w sprawach związanych z przebiegiem i organizacją zajęć udziela firma KLS Partners, z siedzibą 02-793 Warszawa ul. Raabego 7/8, pod numerami telefonów 22 379 02 17 lub 794 040 700.

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl