W ramach projektu Szkoła młodych inżynierów uczniowie szkół podstawowych będą mieli darmowe zajęcia z robo informatyki. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 POKL.

 

REGULAMIN OBOZU

 

  1. Każdego uczestnika obozu obowiązuje ramowy plan dnia.
  2. Obowiązuje całkowity zakaz opuszczania miejsca zamieszkania oraz zajęć bez zgody kadry.
  3. Każdy uczestnik podczas ciszy nocnej ma obowiązek przebywać w swoim pokoju
  4. Zabronione jest używanie wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej
    lub psychicznej wobec innych.
  5. Uczestnicy zobowiązani są do:

- wypełniania poleceń kadry

- przestrzegania godzin zbiórek, zajęć, posiłków

- przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o porządek w pokojach oraz na terenie ośrodka

4.    Zabronione jest spożywanie alkoholu, palenie, zażywanie środków odurzających

5.    O wszystkich sprawach organizacyjnych, programowych i dyscyplinarnych decyduje kadra obozu

6.    Za nieprzestrzeganie regulaminu mogą nastąpić następujące konsekwencje:

        - upomnienie

        - nagana

        - powiadomienie opiekunów/szkoły

        - wydalenie z obozu

7.    Każdy uczestnik ma obowiązek dbać o sprzęt udostępniony do zajęć oraz ośrodek, w przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia uczestnik pokrywa koszty naprawy lub zakupu.

8.  Zabronione jest przyjmowanie gości podczas obozu bez zgody kadry.

 

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Fabryka szans 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl